CZFree.Net Home Page Diskuzní Fóra CZFree.Net Archív Často Kladených Otázek Registrace Nových Členů Archív Odkazů Seznam Členů Fóra CZFree.Net Czech Node Map hosted @CZFree.net CZFree.Net WIKI
CZFree Network Portal vzkazy | ovládání | pokročilé hledání   
 

Odpovědět k Tématu 
CZFree.Net forum: Wireless community network CZFree.Net > Fórum > Ústředna > ANTENA A PŘÍSTUP NA STŘECHU
1234
Autor
Téma  < Předchozí Téma   Další Téma >
month
Newbie

Registrován: 04.06.2002
Příspěvků: 58

Lightbulb Příspěvek č. 1 

V několika příspěvcích jsem viděl zmínku o problémech s přístupem na střechu. Kdysi (za bolševika) jsme budovali s pár známými 12 m stožár pro dálkový příjem a narazili jsme na podobné problémy. Přesto, že to byla doba, kdy měli všichni snahu nám to zatrhnout, tak to projeli, protože tehdejší Zákon o telekomunikacích hovořil o "právu náíjemníka instalovat na střechu anténu pro požadovaný druh příjmu".

Předpokládám, že se toho až tak moc nezměnilo, protože ani jedna vláda po 89 si v duchu pokračujícího sociku netroufla sáhnout na "práva nájemníků".

Nevíte někdo, jak je to právně ošetřeno dnes???

__________________

MONTH - Praha 6 - Vokovice

Old Post 23.06.2002 v 09:56
month je offline   Click Here to See the Profile for month   Find more posts by month   Click here to Send month a Private Message   Click Here to Email month     Reference obchodniku Upravit/Smazat Příspěvek   Odpovědět s Citací  
jk
Newbie

Registrován: 04.05.2002
Příspěvků: 59

Diky ti, slechetny zachrance Příspěvek č. 2 

Old Post 23.06.2002 v 21:10
jk je offline   Click Here to See the Profile for jk   Find more posts by jk   Click here to Send jk a Private Message       Reference obchodniku Upravit/Smazat Příspěvek   Odpovědět s Citací  
month
Newbie

Registrován: 04.06.2002
Příspěvků: 58

ZAKONNÝ STŘET S IDIOTY Příspěvek č. 3 

Tak jsem se překonal a podíval do Episu - ono je to možná lepší, než si myslíš. Z Výkladu a definice základních pojmů laicky usuzuji, že v případě Freenetu se jedná o telekomunikační sí?, u které je povinen majitel umožnit zřízení vnitřního telekomunikačního rozvodu, včetně koncového bodu. Nicméně, NEJSEM právník.

No, a abych jim to zkomplikoval, tak bych současně tvrdil, že chci také přijímat digitálně ČT, která vysílá v pásmu GHz. A? to stojí právně jak chce, tak mi vychází, že máš přinejmenším právo přijímat digital TV (a kdo pozná anténu od antény, směr a pod???).

Zákon č.151/2000 Sb. o telekomunikacích, ze dne 16. května 2000

§ 91 odst. 6

(6) Vlastník domu, bytu nebo nebytových prostor je povinen umožnit uživatelům tohoto domu, bytu nebo nebytových prostor příjem rozhlasového a televizního vysílání provozovatelů ze zákona za podmínky, že v místě příjmu je signál přiměřené kvality. Dále je povinen umožnit zřízení vnitřního telekomunikačního rozvodu, včetně koncového bodu. Dojde-li mezi vlastníkem domu, bytu nebo nebytových prostor a uživateli tohoto domu, bytu nebo nebytových prostor ke sporu o rozsahu této povinnosti, rozhodne obecný stavební úřad.

Výklad: §91 odst. 6:
Ustanovení ukládá vlastníkovi domu, bytu či nebytového prostoru povinnost umožnit zřízení vnitřního telekomunikačního rozvodu, včetně koncového bodu.
V_případě, že tento vlastník neumožní uživateli domu, bytu či nebytového prostoru zřízení vnitřního telekomunikačního rozvodu, včetně koncového bodu v_potřebném rozsahu, vydá obecný stavební úřad na základě žádosti tohoto uživatele (popřípadě vlastníka) správní rozhodnutí, ve kterém stanoví, v_jakém rozsahu je vlastník domu, bytu či nebytových prostor povinen umožnit zřízení vnitřního telekomunikačního rozvodu, včetně koncového bodu. Toto správní řízení neupravuje stavební zákon. Jde o řízení „svého druhu“, které bude vedeno podle ustanovení správního úřadu, přičemž řízení je zahájeno dnem podání příslušné žádosti. V_žádosti musí být mj. uveden požadovaný (potřebný) rozsah oprávnění. Tím není dotčen postup provozovatele VTS podle §91 odst. 3, který je nezávislý na případném řízení podle §91 odst. 6 TZ.

Základní pojmy
(komentář k §2 odst. 1)
(1) Telekomunikačním zařízením se rozumí technické zařízení, včetně vedení, pro vysílání, přenos, směrování, spojování a příjem informací prostřednictvím elektromagnetických vln.
(2) Telekomunikační sítí se rozumí funkčně propojený soubor telekomunikačních zařízení k přepravě informací mezi koncovými body této sítě nebo soubor rádiových zařízení k přepravě informací nebo jejich vzájemná kombinace.
(3) Veřejnou telekomunikační sítí se rozumí sí?, která má být podle licence nebo generální licence využita zcela nebo zčásti pro poskytování veřejných telekomunikačních služeb, včetně telekomunikační sítě určené výhradně k jednosměrnému šíření televizních nebo rozhlasových signálů po vedení.
(4) Rozhraním veřejné telekomunikační sítě se rozumí
a) koncový bod sítě, který je fyzickým spojovacím bodem, ve kterém je uživateli telekomunikační služby poskytován přístup k veřejné telekomunikační síti,
b) rozhraní pro propojování veřejných telekomunikačních sítí, nebo
c) rozhraní v prostoru specifikující rádiové prostředí mezi rádiovými zařízeními, v souladu s jejich technickými specifikacemi (koncový bod mobilní sítě).
Druhy a charakteristiku koncových bodů a rozhraní stanoví prováděcí předpis.
(5) Telekomunikační službou se rozumí služba, jejíž poskytování spočívá zcela nebo zčásti v přepravě nebo směrování informací telekomunikačními sítěmi třetím osobám. Touto službou je i pronájem telekomunikačních okruhů. Za telekomunikační službu se nepovažuje přepojení (přesměrování) hovoru tísňového volání na jiné pracoviště základní složky integrovaného záchranného systému, které je kompetentní k jeho odbavení.
(6) Veřejnou telekomunikační službou se rozumí telekomunikační služba, z jejíhož poskytování není předem vyloučen žádný zájemce o její využití.
(7) Veřejnou telefonní službou se rozumí veřejná telekomunikační služba spočívající v přepravě nebo směrování mluvené řeči v reálném čase mezi koncovými body veřejné telekomunikační sítě, která umožňuje každému uživateli používat zařízení připojené k takovému koncovému bodu za účelem komunikace s jiným uživatelem, jehož zařízení je připojené k jinému koncovému bodu.
(8) Uživatelem telekomunikační služby se rozumí fyzická osoba nebo právnická osoba, které je poskytována telekomunikační služba.
(9) Účastníkem se rozumí uživatel telekomunikační služby, který je s jejím poskytovatelem ve smluvním vztahu.
(10) Tísňovým voláním se rozumí bezplatná volba čísel, která jsou stanovena v číslovacím plánu a uvedena v telefonních seznamech a která je nutno pro záchranu lidských životů, zdraví nebo majetku zpřístupnit.
(11) Radiokomunikační službou se rozumí telekomunikační činnost, která spočívá v přenosu, vysílání nebo příjmu informací prostřednictvím rádiových vln.
(12) Rádiovými vlnami se rozumí elektromagnetické vlny o kmitočtech od 9 kHz do 3 000 GHz, jež se šíří prostorem bez jakéhokoli vedení.
(13) Veřejnou pevnou telekomunikační sítí se rozumí veřejná telekomunikační sí?, jejíž koncové body mají pevnou v čase se neměnící geografickou polohu.
(14) Telekomunikačním okruhem se rozumí soubor telekomunikačních zařízení, který zajiš?uje přenos informací mezi rozhraními telekomunikačního okruhu a který nezahrnuje přepojovací funkce ovládané uživatelem. Tento soubor může zahrnovat i zařízení, která umožňují pružné užívání kmitočtového pásma okruhu, popřípadě směrování a řízení provozu.
(15) Rušením se rozumí nežádoucí účinek elektromagnetické energie, který může negativně ovlivnit funkci telekomunikačních zařízení, popřípadě kvalitu telekomunikačních služeb.
(16) Propojením se rozumí fyzické a logické spojení telekomunikačních sítí využívaných poskytovateli telekomunikačních služeb umožňující uživatelům jednoho poskytovatele telekomunikačních služeb komunikovat s uživateli téhož nebo jiného poskytovatele telekomunikačních služeb nebo za účelem umožnění přístupu ke službám poskytovaným jiným poskytovatelem telekomunikačních služeb. Telekomunikační služby mohou být poskytovány poskytovateli telekomunikačních služeb, kteří se propojují, nebo jinými poskytovateli telekomunikačních služeb, kteří mají přístup k telekomunikační síti.
(17) Připojením se rozumí fyzické a logické připojení telekomunikačního zařízení k rozhraní veřejné nebo neveřejné telekomunikační sítě za účelem využívání nebo poskytování telekomunikačních služeb.
(18) Držitelem licence s výrazným podílem na trhu se rozumí pro účely tohoto zákona subjekt, který má oprávnění k provozování veřejných telefonních sítí anebo k poskytování veřejné telefonní služby a který má nejméně dvaceti pěti procentní podíl z relevantního trhu v geografické oblasti, ve které má právo provozovat činnost. Podíl se stanoví z rozdílu výnosů za veřejnou telefonní službu, včetně výnosů z propojování, a nákladů na propojení hrazených jiným poskytovatelům veřejné telefonní služby. Český telekomunikační úřad může stanovit jiný procentní podíl na základě posouzení schopnosti držitele licence ovlivnit podmínky trhu, jeho objemu tržeb a schopnosti zajištění finančních zdrojů nebo zkušenosti s provozováním veřejných telefonních sítí, s poskytováním veřejné telefonní služby nebo veřejné telekomunikační služby pronájmu telekomunikačních okruhů. Obdobně se postupuje při stanovení povinnosti subjektu poskytovat veřejnou telekomunikační službu formou pronájmu telekomunikačních okruhů.
(19) Regulací se rozumí usměrňování telekomunikačních činností a vztahů podle tohoto zákona a v jeho mezích, za účelem dosažení a udržení konkurenčního prostředí, ochrany telekomunikačního trhu, včetně ochrany uživatelů telekomunikačních služeb, regulačním orgánem vydáváním opatření, která jsou závazná pro provozovatele telekomunikačních zařízení a sítí a pro poskytovatele telekomunikačních služeb a která jsou zveřejňována v Telekomunikačním věstníku. Dále k regulaci náleží též sledování plnění stanovených podmínek (a to i výkonem kontroly) a udržování stavu dosaženého podle těchto podmínek.

__________________

MONTH - Praha 6 - Vokovice

Old Post 24.06.2002 v 08:29
month je offline   Click Here to See the Profile for month   Find more posts by month   Click here to Send month a Private Message   Click Here to Email month     Reference obchodniku Upravit/Smazat Příspěvek   Odpovědět s Citací  
lada
Team Leader

Registrován: 08.05.2002
Příspěvků: 2856

Team Member: MOD

stoural Příspěvek č. 4 

"Veřejnou telekomunikační službou se rozumí telekomunikační služba, z jejíhož poskytování není předem vyloučen žádný zájemce o její využití."

- doporucuji do stanov czfree dat vylouceni jiste casti zajemcu (treba zamestnancu CTU a podobne) czfree - to jen aby si nekdo nemyslel ze to bude verejne do te miry ze se v tom bude stourat

Old Post 16.07.2002 v 01:35
lada je offline   Click Here to See the Profile for lada   Find more posts by lada   Click here to Send lada a Private Message     Visit lada's homepage!   Reference obchodniku Upravit/Smazat Příspěvek   Odpovědět s Citací  
lada
Team Leader

Registrován: 08.05.2002
Příspěvků: 2856

Team Member: MOD

antena Příspěvek č. 5 

ty MMDS anteny co se pouzivaly k prijmu TV se daji pouzit i na mikrovlny, a nikdo nepozna co tam leze.

Old Post 16.07.2002 v 01:37
lada je offline   Click Here to See the Profile for lada   Find more posts by lada   Click here to Send lada a Private Message     Visit lada's homepage!   Reference obchodniku Upravit/Smazat Příspěvek   Odpovědět s Citací  
oook
Senior Member

Registrován: 28.06.2002
Příspěvků: 2325

Re: stoural Příspěvek č. 6 

Old Post 05.08.2002 v 08:09
oook je offline   Click Here to See the Profile for oook   Find more posts by oook   Click here to Send oook a Private Message       Reference obchodniku Upravit/Smazat Příspěvek   Odpovědět s Citací  
libor
Senior Member
zastupce cloudu 10.23


Registrován: 22.05.2002
Příspěvků: 726

Re: stoural Příspěvek č. 7 

Old Post 06.08.2002 v 15:11
libor je offline   Click Here to See the Profile for libor   Find more posts by libor   Click here to Send libor a Private Message     Visit libor's homepage!   Reference obchodniku Upravit/Smazat Příspěvek   Odpovědět s Citací  
dodo
Senior Member

Registrován: 11.08.2002
Příspěvků: 704

Příspěvek č. 8 

já mám takovej pocit, že jakmile se v zákoně mluví o "telekomunikačním zařízení" tak to pasuje přesně na nás. pokud je majitem domu bytové družstvo, tak by každý člen měl mít právo si na střechu dát cokoliv na příjem nějakého signálu. a stáhnout si to koaxem do bytu. asi na ten problém brzo narazím

Old Post 11.08.2002 v 13:13
dodo je offline   Click Here to See the Profile for dodo   Find more posts by dodo   Click here to Send dodo a Private Message       Reference obchodniku Upravit/Smazat Příspěvek   Odpovědět s Citací  
jbohac
Team Leader

Registrován: 16.05.2002
Příspěvků: 329

Situace na Praze 5 Příspěvek č. 9 

V posledni "Prazske petce" jsem nasel toto (cituji)

ANTENY PRO DATOVE PRENOSY:

Rada MC Praha 5 schvalila zpusob udelovani souhlasu najemcum nebytovych prostor pro instalaci anten, ketere slouzi k datovemu prenosu (pristup na internet apod.). Instalace anten bude mozna jen na strese objektu na naklady uzivatele. Dalsi podminkou je instalace zarizeni odbornou firmou a slozeni rocniho pausalniho poplatku (nebo jeho alikvotni casti) ve vysi, ktera vychazi z rozmeru anteny (1000 nebo 1500 Kc za jednu antenu). Pri podani zadosti se firmy budou obracet na Odbor spravy majetku Uradu MC Praha 5

*****
tolik Prazska Petka 10/2002
Nic blizsiho o tom nevim, netyka se me to, ale citil jsem povinnost to sem opsat kdyz sem na to narazil ;-))

Old Post 30.09.2002 v 21:58
jbohac je offline   Click Here to See the Profile for jbohac   Find more posts by jbohac     Click Here to Email jbohac   Visit jbohac's homepage!   Reference obchodniku Upravit/Smazat Příspěvek   Odpovědět s Citací  
element
Junior Member

Registrován: 19.09.2002
Příspěvků: 215

Příspěvek č. 10 

Hmm tady myslim jde hlavne o slovicko "nebytovych prostor", takze se to na vetsinu z nas asi nebude vztahovat. Nicmene jsem se ptal jednoho pravnika z firmy a ten mi sdelil, ze pristup na strechu pro montaz anteny (podle nej jakekoliv) je mozny pouze se souhlasem vlastnika objektu. Ovsem ten clovek do takovejhle veci moc nedela a bylo to z hlavy, takze je mozny ze mel taky na mysli prave vyse zminovany pripad... Podle toho co tu je ale vypada ze zakona by nemel bejt problem u bytovek si tu antenu namontovat. Neco jineho je kdyz bude majitel proti i pres poukazani na tenhle zakon, budete se s nim soudit (spis asi ne....) ??

Old Post 02.10.2002 v 09:52
element je offline   Click Here to See the Profile for element   Find more posts by element   Click here to Send element a Private Message   Click Here to Email element   Visit element's homepage!   Reference obchodniku Upravit/Smazat Příspěvek   Odpovědět s Citací  
zubodravec
Senior Member

Registrován: 09.08.2002
Příspěvků: 705

Příspěvek č. 11 

Old Post 08.11.2002 v 12:27
zubodravec je offline   Click Here to See the Profile for zubodravec   Find more posts by zubodravec   Click here to Send zubodravec a Private Message   Click Here to Email zubodravec   Visit zubodravec's homepage!   Reference obchodniku Upravit/Smazat Příspěvek   Odpovědět s Citací  
Droopi
Junior Member

Registrován: 23.07.2002
Příspěvků: 235

Příspěvek č. 12 

Old Post 08.11.2002 v 13:49
Droopi je offline   Click Here to See the Profile for Droopi   Find more posts by Droopi   Click here to Send Droopi a Private Message   Click Here to Email Droopi     Reference obchodniku Upravit/Smazat Příspěvek   Odpovědět s Citací  
lada
Team Leader

Registrován: 08.05.2002
Příspěvků: 2856

Team Member: MOD

Příspěvek č. 13 

Old Post 08.11.2002 v 20:58
lada je offline   Click Here to See the Profile for lada   Find more posts by lada   Click here to Send lada a Private Message     Visit lada's homepage!   Reference obchodniku Upravit/Smazat Příspěvek   Odpovědět s Citací  
Droopi
Junior Member

Registrován: 23.07.2002
Příspěvků: 235

Příspěvek č. 14 

no ono je rozdil to co si mysli spravne clovek, a co zakonodarce...

...proste nevim ted presne kde (bo tu nemam ten predpis pred sebou) je uvedeno ze verejna telkomunikacni sit je ze zakona Ct a cesky rozhlas....takze pro prijem tohohle ti musi vlastnik budovy umoznit vystavbu anteny....

...puvodne jsem s tim taky chtel argumentovat kde se da, ale pak jsem na tohle prisel...

tak tady to je

zakon o telko:

(6) Vlastník domu, bytu nebo nebytových prostor je povinen umožnit uživatelům tohoto domu, bytu nebo nebytových prostor příjem rozhlasového a televizního vysílání provozovatelů ze zákona za podmínky, že v místě příjmu je signál přiměřené kvality.

ze zákona jsou to jenom cesky rozhlas a televize bohuzel, az bude czfree ze zakona, tak to bude o necem jinem, bohuzel tak to je

Pavel

P.S. pak jde samo o to, jak tady nekdo psal, ze nikdo nepozna co je to za äntenu apod, ale legalni to nebude...

Old Post 08.11.2002 v 21:08
Droopi je offline   Click Here to See the Profile for Droopi   Find more posts by Droopi   Click here to Send Droopi a Private Message   Click Here to Email Droopi     Reference obchodniku Upravit/Smazat Příspěvek   Odpovědět s Citací  
element
Junior Member

Registrován: 19.09.2002
Příspěvků: 215

Příspěvek č. 15 

Old Post 08.11.2002 v 21:38
element je offline   Click Here to See the Profile for element   Find more posts by element   Click here to Send element a Private Message   Click Here to Email element   Visit element's homepage!   Reference obchodniku Upravit/Smazat Příspěvek   Odpovědět s Citací  
Marlo
Newbie

Registrován: 20.10.2002
Příspěvků: 82

Kdo je majtel objektu ? Příspěvek č. 16 

Mněl bych dotaz kdo je majtel objektu (resp. za kym tedy jit pro povolení), když ja nás v domě 10 bytů a každý ho už máme ve svém vlastnictví a jedno družstvo nám provádí pouze nějakou správu tím, že jim tam posíláme peníze za nájem a ono se stará o výpočty vodného a řeší nějaké nutné drobné opravy objektu ?
A povad mi bude stačit podpis ostatních majtelů bytů (každý také vlastní určité procento společných prostor a pozemku) tak jaký papír (co napsat) jim předložit k podepsání ? Jde také převážně o starší dámy takže aby to hlavně vypadalo úředně ! Jo a televize jim začne určitě hned po namontování těch mích antén na střechu blbnout (i když jim vysvětlim, že to nemůže dělat ta moje anténa-y)
Díky za praktické rady !

__________________

FreeNet Liberec !!!

Old Post 09.11.2002 v 01:24
Marlo je offline   Click Here to See the Profile for Marlo   Find more posts by Marlo   Click here to Send Marlo a Private Message   Click Here to Email Marlo     Reference obchodniku Upravit/Smazat Příspěvek   Odpovědět s Citací  
Veškerý čas je GMT. Aktuální čas: 04:55.  Předcházející Téma   Další Téma
Odpovědět k Tématu
1234  
Zformátovat pro Tisk | Stáhnout Téma do Palma | Poslat Téma E-mailem | Odebírat tuto Diskuzi

Search this Thread:

 

CZFree.NET | Copyright ©MMII - MMXIV CZFree.NET | Kontaktujte Nás
Powered by: vBulletin - Copyright ©MM - MMII Jelsoft Enterprises Limited.
Founder: Deu / original scripting by: carlos (All High Seeds) / Node Monitor by: 8an
Additional Portal & Node Monitor Development by: oto, Zajsoft, Danny, Netdave
Hosted by: NFX.cz / FreeTel.cz